Ценоразпис на предоставяни услуги

Ц Е Н О Р А З П И С
за услугите извършвани на външни организации от управление "Електроенергиен пазар" на ЕСО ЕАД

№ по ред Наименование на услугата Цени
 без ДДС ДДС с ДДС
1 Справка за реализирани количества електрическа енергия на свободен пазар от един участник/координатор на балансираща група, (дневна, месечна, годишна) 41.67 8.33 50.00
2 Справка за регистрирани сделки между търговски участници/балансиращи групи на свободен пазар 84.17 16.83 101.00
3 Справка за проверка на количество енергия за внос и/или износ с указване на произход (България или транзит), извън регулярните месечни известия, които се изпращат от ЕСО 62.50 12.50 75.00
4 Справка/потвърждение за регистрация на търговски участник или състав на балансираща група 41.67 8.33 50.00
5 Подробна месечна справка за реализирани небаланси в балансираща група и обекти в балансираща група 125.83 25.17 151.00
6 Нестандартни справки, неуказани в списъка или справки за период, по-голям от три години от датата на поискването 125.83 25.17 151.00
7 Обучение на търговски участници по въпроси, свързани с регистрацията, за работа със системите САТЕЕ или ММС, подаване на графици, участие в балансиращия пазар (за една група в рамките на един работен ден) 502.50 100.50 603.00

 


Справките, съгласно ценоразписа, се изготвят в срок, не по-кратък от 3 (три) работни дни от датата на постъпване на искането в ЕСО.

Справките се изготвят след предоставянето на документ за извършено плащане на сумата, съгласно ценоразписа.