Стипендиантска програма

Уважаеми студенти,

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД подкрепя образованието на млади специалисти със стремеж за развитие и реализация в областта на електроенергетиката, като отпуска всяка година стипендии на студенти от IIри семестър на Iви курс до IIIти курс вкл. на образователна квалификационна степен - бакалавър, обучаващи се в техническите университети в Република България по специалност "Електроенергетика (електроснабдяване и електрообзавеждане)", "Телекомуникация" и специалности в областта на енергетиката и /или информационните технологии в СУ „Св. Климент Охридски”.

Като успешен кандидат Вие ще можете да посещавате ЕСО ЕАД и да се ангажирате в дейности на дружеството под формата на студентски стажове, а след завършване на обучението дружеството ще Ви приеме на работа по придобитата квалификация за уговорен срок, на база сключен договор по чл.229 от Кодекса на труда.

I.Информация за стипендията

Стипендиите са разпределени както следва: ТУ – София ( Електротехнически факултети факултет Телекомуникация), ТУ Габрово (Факултет „Електротехника и електроника“), ТУ Варна („Електротехнически факултет), Русенски университет (факултет „Електротехника, електроника и автоматика“) и специалности в областта на енергетиката и/или информационните технологии в СУ „Св.Климент Охридски”.
Стипендии се отпускат, независимо от това дали получавате други стипендии и/или награди.
При едновременно обучение по две специалности, за стипендия може да кандидатствате само за една от двете специалности.
Размерът на стипендията отговаря на сумата от размера на учебната такса за семестъра/учебната година в съответния технически университет за съответната специалност и надбавка в размер на 2 000 лева за учебна година.

II. Условия за кандидатстване:

Записана редовна форма на обучение в посочените по-горе факултети визброените висшиучебни заведения; IIри семестър на Iви курс до IIIти курс, включително на образователна квалификационна степен - бакалавър.
Положили успешно всички изпити по учебния план за предходния семестър/годината.
Минимален успех от предходния семестър/годината „много добър 4,50”.
Право на стипендия се губи в следните случаи:

1. При прекъсване на учебна година или семестър, с изключение на:

  • случаи поради болест;
  • студентки - майки, прекъсващи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6 годишна възраст;
  • студенти – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата – студент;
  • след прекъсване със заверени семестри и положени изпити, поради промяна в учебните планове и програми; обучение в чужбина.
Студенти, които продължават обучението си след прекъсване (съгласно горните точки), изчисляват успеха си за стипендия въз основа на последния семестър, през който са имали статут на действащи студенти.
При преместване от едно висше учебно заведение в друго, студентите представят служебна бележка или академична справка от предишното учебно заведение, въз основа на която се изчислява успеха им.

2. Не положени успешно всички изпити от утвърдения план за съответната учебна година.

3. Средният успех за съответната учебна година е под „много добър 4,50”.

III. Подбор:

Подбор по документи:
оценка по минимален успех
оценка на мотивационно писмо
Събеседване (интервю):
Всички кандидати се класират по низходящ ред спрямо сумарния бал от предварителния подбор и интервюто. При наличие на двама и повече кандидати с равен бал, класацията между тях се извършва спрямо точките от средния успех.

IV. Необходимите документи за кандидатстване включват:

Заявление по образец
Автобиография на български език;
Мотивационно писмо;
Препоръка от университет, подписана от хабилитиран преподавател /предимство/
Уверение от учебното заведение с изчислен успех за Iви семестър(за първи курс) и среден успех за предходната учебна година, за всички останали кандидати.

V. Кандидатстване:

В срок до 30.10.2021 г., изпратете необходимите документи на email – eso@eso.bg или на адрес гр. София бул. Цар Борис III 201 , до отдел „Човешки ресурси“