Съобщения

УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2021 г.
Нови оперативни срокове в процеса по пазарно обединение за ден напред
ЕСО ЕАД предсрочно изпълнява мярка 2.1 от графика за приемане на мерки за премахване на установените регулаторни отклонения или прояви на неефективност на пазара, като част от процедурата за държавна помощ към Плана за изпълнение, съгласуван с Европейската комисия.
ЕСО ЕАД възобновява, по реда предвиден в правилата за провеждането им, тръжни процедури  за закупуване на разполагаемост
Уведомяваме Ви, че Електроенергиен системен оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение за изграждане на обект Реконструкция на ВЛ 110 kV Димитър Ганев от п/ст Добруджа до п/ст Генерал Тошево
План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2021-2030г.
Промяна в периода на изключване на междусистемния ЕП 400kV Пирин
Утвърдено от Пазарния комитет на ENTSO-E „периметрично плащане” за 2021 г. 
Повторно провеждане на тръжните процедури за допълнителни услуги за месец март 2021г.
Оповестяване на предложение за утвърждаване на цени
Удължаване на срока за подаване на тръжни предложения за ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности
Уведомяваме Ви, че Електроенергиен системен оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение за изграждане на обект Присъединителен електропровод за тягова п/ст Казичене
Промяна за тръжните процедури отнасящи се за месец януари 2021г.
Електроенергиен системен оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение за изграждане на обект „ВЛ 110 kV от ст. №44 на ВЛ 110 kV Курило – Металургична до нова подстанция за захранване на Индустриален парк Челопечене
Удължаване на третия период на изключване на междусистемния ЕП 400kV "Пирин" в Ремонтната програма за 2020г.:
Търгове за енергийни спестявания
Допълнителен период на изключване на междусистемния ЕП 400kV "Пирин" в Ремонтнанта програма за 2020г.:
Правила за провеждане на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности
Обява за свободни работни места SEleNe CC
УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2020 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
Промяна в периода на изключване на междусистемния ЕП 400kV "Пирин":
Единно пазарно обединение в рамките на деня: Месеци на рекордни количества и след присъединяването на новите членове
Утвърдено от Пазарния комитет на ENTSO-E „периметрично плащане” за 2020 г.
План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2020-2029г.
Оповестяване на предложение за утвърждаване на цени
Предварителни тестове по проект CROSSBOW относно регионална краткосрочна оценка на адекватността
Прекратяване: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СЕЧ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ В ИМОТИ ,ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ -ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСДТВЕНОСТ,С УЧРЕДЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПОЛЗА НА ЕСО ЕАД ,ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВ ВЕ 400 КВ ОТ П/СТ ПЛОВДИВ ДО П/СТ МАРИЦА ИЗТОК
Въвеждане на двуфакторна автентификация за идентификация при вход в системата за предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия на ползватели,присъединени към електропреносната мрежа
Успешен старт на втората вълна на пазарното обединение с Единния европейски пазар „в рамките на деня“
Присъединяване към Европейската платформа за единното пазарно обединение в рамките на деня
Уведомление за инвестиционно предложение
През ноември 2019 още седем държави се включват в Европейската платформа за свързване на пазарите в рамките на деня и проектите за локално изпълнение във 2-рата присъединителна вълна.
Преминаване за работа с нова система за администриране на пазара.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД (ВЕ) 110 KV П/СТ „ВАРНА СЕВЕР“ – П/СТ„КАВАРНА“ С ДО 275 БРОЯ СТЪЛБА С ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД
Обявяване на инвестиционно предложение за изграждане на Нова „ВЛ 110kV от п/ст „Мездра“ до п/ст „Ботевград“.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
ЕСО обявява търг за бавен третичен (студен) резерв от ПРОИЗВОДИТЕЛИ на електрическа енергия
ЕСО обявява търг за бавен третичен (студен) резерв от ПОТРЕБИТЕЛИ на електрическа енергия
УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2019 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Редуциране на преносните способности от Турция към България за периода 17.06.2019 – 30.06.2019 г.
XBID - 1-ва годишнина и обявяване началото на втората вълна на присъединяване
Обявяване на изменение в инвестиционно предложение „Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ – п/ст „Каварна“ с до 275 броя стълба"
Решение на РИОСВ-София с № СО-7-ЕО/2019г.
Утвърдено от Пазарния комитет на ENTSO-E „периметрично плащане” за 2019 г. 
План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2019-2028г.
Оповестяване на предложение за утвърждаване на цени
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
Общи условия за ползване на електропреносната мрежа от крайни клиенти
Регистрация за тръжни процедури за преносни способности за 2019 г.
ЕСО обявява търг за бавен третичен (студен) резерв от производители на електрическа енергия
ЕСО обявява търг за бавен третичен (студен) резерв от потребители на електрическа енергия
Прилагането на изискванията на чл.56б, ал.1, т.3; чл. 56в, ал.2 и ал.3 и чл.77 на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ)
Промяна в периода на изключване на междусистемния ЕП 400kV "Руен"
Присъединяване на ЕСО ЕАД към JAO S.A (ЕПР)
ЕСО обявява търг за студен резерв
УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2018 г.
Електроенергийният системен оператор с пакет от мерки за борба с корупцията
ЕСО обявява търг за студен резерв
Утвърдено от Пазарния комитет на ENTSO-E „периметрично плащане” за 2018 г.
ЕСО стартира пазарния сегмент "в рамките на деня“ от 12 април 2018 г.
План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2018-2027г.
В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката и Наредба № 1 от 14 март 2017 г.
Предложение за промяна състава на УС
ЕСО ЕАД обявява търг за продажба на имот
Прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2195 от 23 ноември 2017 г. за установяване на насоки за електроенергийно балансиране
Ред за администриране от ЕСО на процеса по прехвърляне на отговорност за балансиране между координатори на стандартни балансиращи групи
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
Изисквания към координаторите на стандартни балансиращи групи
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Смяна на срока за приемане на заявление за смяна на доставчик
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Наредбата за условията и реда за извършване наоценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 55от 7 Юли 2017 г.)
Решение на РИОСВ-София с № СО-33-ЕО/2017г.
Прилагане на европейските регламенти в областта на електроенергетиката
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
ЕСО обявява търг за студен резерв
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
ЕСО обявява търг за студен резерв
УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2017 г.
Възможни са смущения в електрозахранването на Община Царево на 11.07.2017 г. в часовете от 03.00 до 05.00 часа
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
ЕСО обявява търг за студен резерв
СПИСЪК по чл.21 от ППЗЗКИ на категориите информация, документите и материалите, които могат да се класифицират като „Служебна тайна“ на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ – ЕАД
Промяна в "План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2017-2026г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗАИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД (ВЕ) 110 KV П/СТ „ВАРНА СЕВЕР“ – П/СТ„КАВАРНА“ С ДО 275 БРОЯ
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети между България и Гърция:
Промяна в състава на Управителния съвет на ЕСО ЕАД
Съобщение
В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката и § 3 от преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 14 март 2017 г.
В съответствие с изискванията на т.7 от Регламент № 838/2010 на Европейската комисия
Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна
Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - п/ст „Неа Санта“ /Република Гърция/“
messages-top.png