Кариери

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

в конкурс за избор на членове на Управителния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, открит с решение на Надзорния съвет по Протокол № 23/16.06.2021 г.

Кандидат

Оценка на концепция

Оценка от интервю

Общ бал

  1. Ангелин Николаев Цачев

5,82

5,92

52,78

  1. Антон Пенков Славов

5,69

5,65

51,05

  1. Пламен Веселинов Йорданов

5,47

5,62

49,83

 

*Забележка: Кандидатът Пламен Радов Герджиков, допуснат до устната част на конкурсната процедура, не се е явил за провеждане на интервюто, като не е представил информация за причините за неявяването си. Поради това обстоятелство кандидатът не е допуснат до крайно класиране. 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с обявения с решение по Протокол № 23 от 16 юни 2021 г. на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД конкурс за избор на 3 (трима) членове на Управителния съвет на дружеството, до участие във втора фаза (оценяване на писмена концепция) бяха допуснати всички подали заявления за участие кандидати, а именно:

Пламен Радов Герджиков

Антон Пенков Славов

Ангелин Николаев Цачев

Татяна Василева Александрова

Пламен Веселинов Йорданов.

След извършване на оценяване на представените от кандидатите писмени концепции, същите получиха оценки както следва:

Пламен Радов Герджиков – много добър 5,06;

Антон Пенков Славов – отличен 5,69;

Ангелин Николаев Цачев – отличен 5,82;

Пламен Веселинов Йорданов – много добър 5,47.

От кандидата Татяна Василева Алекстандорва не е представена писмена концепция.

Кандидатите, представили писмени концепции и получили оценка на същите не по-ниска от добър (4.00), се допускат до интервю.

Интервютата с кандидатите ще се проведат в сградата на ЕСО ЕАД с адрес: гр. София, ул. „Цар Борис III" № 201, на 05 юли 2021 г. (понеделник). Началният час на интервютата с кандидатите е както следва:

Пламен Герджиков - 13.30 ч.;

Антон Славов – 14.00 ч.;

Ангелин Цачев – 14.30 ч.;

Пламен Йорданов – 15.00 ч.

Съобщението е публикувано на 01 юли 2021 г.

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС  ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

 

Със свое решение по Протокол № 23 от 16 юни 2021 г., на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Надзорният съвет на „Електроенергиен системен оператор" ЕАД обяви конкурс за набиране на кандидати за членове на Управителния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. С настоящото съобщение са публикувани пълният текст на поканата и приложенията към нея, а именно:

 

Поканата, ведно с придружаващата документация, е публикувана на интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор" ЕАД на 18 юни 2021 г.

 

Конкурсната процедура е съобразена с изискванията на Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Закона за енергетиката и Устава на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Със свое решение по Протокол № 23 от 16 юни 2021 г., Надзорният съвет на „Електроенергиен системен оператор" ЕАД прекрати обявения с решение на НС по Протокол № 13/14.04.2021 г. конкурс за избор на 3 (трима) членове на Управителния съвет на дружеството поради обективна невъзможност за довършването му.

Съобщението е публикувано на 18 юни 2021 г.

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС  ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

 

Със свое решение по Протокол № 13 от 14 април 2021 г., на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Надзорният съвет на „Електроенергиен системен оператор" ЕАД обяви конкурс за набиране на кандидати за членове на Управителния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. С настоящото съобщение са публикувани пълният текст на поканата, както и приложенията към нея, а именно:

 

 

Поканата, с придружаващата документация, е публикувана на интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор" ЕАД на 14 април 2021 г.

 

Конкурсната процедура е съобразена с изискванията на Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Закона за енергетиката и Устава на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

 

Основен приоритет в стратегическите политики на дружеството е привличането на талантливи хора, с които заедно да развиваме бизнеса на компанията. Непрекъснатата работа на нашите специалисти със студенти и ученици от учебните заведение в цялата страна, допринася за създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в България.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На свое заседание, проведено на 23.04.2021 г., Комисията за номиниране, определена с решение на Надзорния съвет на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД (ЕСО ЕАД) по Протокол № 15/22.04.2021 г., извърши проверка за допустимостта на кандидатите в конкурс за избор на 3 (трима) членове на Управителния съвет на ЕСО ЕАД, открит с решение на Надзорния съвет на дружеството по Протокол № 13/14.04.2021 г. Въз основа на представените документи, Комисията допусна до участие във втора фаза (оценяване на писмена концепция) всички подали заявления за участие кандидати, а именно:

Лъчезар Здравков Димитров;

Пламен Радов Герджиков;

Иван Василев Йотов;

Ангелин Николаев Цачев;

Антон Пенков Славов;

Пламен Веселинов Йорданов.

На допуснатите до втора фаза на конкурса кандидати е изпратена покана за предстаяне на концепция по поща и по e-mail.

 

 

Защита на личните данни при кандидати за работа

 

 


Ако искате да бъдете част от нашия екип, ако сте амбициозни и се стремите към успех, информирайте се за нашите предложения за работа, които ще публикуваме на тази страница.