TRINITY_BG

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В наши дни приемането на единен и обединен пазар на електроенергия е едно от основните предизвикателства, пред които е изправена Европа. Въпреки че западните и северните региони на Европа работят в продължение на няколко години за постигането на такава цел, Югоизточният регион на Европа не е следвал същата пътна карта и не е постигнал толкова голям напредък в тази област като Западна Европа.

 

TRINITY ще се справи с това предизвикателство, за да подобри настоящото положение и да улесни свързването на пазарите на електроенергия в Югоизточна Европа - между тях, а също и в рамките на настоящото мултирегионално обединение (MRC). За целта ще бъдат разработени набор от решения за засилване на сътрудничеството между операторите на преносни системи в Югоизточна Европа, за да се подкрепи обединението на пазарите на електроенергия в региона, като същевременно се насърчава по-голямото навлизане на чисти енергии.

 

TRINITY се финансира от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации – Хоризонт 2020 и се изпълнява от консорциум от 19 организации с координатор испанската компания ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA и с участието на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, като партньор в изпълнение на проекта. Общият бюджет на проекта е 13 151 140,00 млн. евро, като безвъзмездната помощ е в размер до 9 854 253,28 млн. евро.

Технологиите на TRINITY ще бъдат показани в 8 различни страни от Югоизточна Европа: Сърбия, Гърция, Черна гора, Босна и Херцеговина, Хърватия, Република Северна Македония, България и Унгария.

 

КОНСОРЦИУМ:     

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

 

Стратегическата цел ще се ръководи от крайните потребители (8 TSO, 4 NEMOS и 1 RCC) и ще бъде постигната чрез внедряване на четири независими, но допълващи се продукта в региона: The strategic goal will be driven by end-users (8 TSOs, 4 NEMOS and 1 RCC) and will be achieved through the deployment in the region of four independent, but complementary, products: T-Market Coupling Framework; TSentinel Toolset; T-RES Control Center and T-Coordination Platform.

 

T-MARKET COUPLING FRAMEWORK TRINITY ще предостави рамка за засилване на трансграничното сътрудничество и гарантиране на обединението на пазара на електрическа енергия в Югоизточна Европа. Базирайки се на вече действащите споразумения, които подпомагат свързването на пазарите на електрическа енергия „ден напред“, проектът ще предложи координирани „в рамките на деня“ и балансиращ пазари, които ще включват страните членки на ЕС и тези, които са извън ЕС.

T-SENTINEL TOOLSET TRINITY ще предостави регионален набор от инструменти за управление и експлоатация на съществуващите регионални структури, който ще повиши тяхната сигурност и надеждност. T-SENTINEL toolset ще даде възможност за оптимизиране на коригиращите действия на регионално ниво, както и за разработване на нови алгоритми с цел усъвършенстване на изчислението на маржовете на надеждност, което ще улесни използването на повече енергия  от ВЕИ в региона.

T-RES CONTROL CENTRE ще бъде внедрен в ЮИЕ с цел оптимизиране на управлението и експлоатацията на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, улесняване на тяхното участие в различните пазари на електроенергия чрез специфични механизми за проследяване и сертифициране на чистия произход на енергията (сертификати, базирани на блокови вериги).

T-COORDINATION PLATFORM ще служи за подобряване на сътрудничеството между контролния център и операторите на преносните системи чрез координиране на функционалностите, осигурени от трите предишни T-продукта. При структурирането на трансгранични операции платформата ще използва ноу-хау и поуки от   оператори на преносни системи в Европа, като например RTE, Франция.

 

EСO EAD е лидер на работния пакет, който ще определи основата за изпълнението на проекта, генерирайки и компилирайки всички необходими данни, които ще бъдат необходими за бъдещите стъпки на проекта (главно техническите работни пакети). Екипът на ЕСО ЕАД ще се съсредоточи върху координацията на работната сила на крайните потребители.

 

Статия „Проект TRINITY по програмата на ЕС Хоризонт 2020- Сътрудничество и координирани действия в региона за подобряване на преносните възможности на регионалните граници, чрез интелигентни пазарни технологии“ от екипа на ЕСО ЕАД по Проект TRINITY е включена в изданието на НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ : ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2020 „ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 1“ – НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР - РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА EНЕРГЕТИКА В СЪОТВEТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС.

На 05 ноември 2020г. онлайн се проведе „Енергиен форум 2020“, организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в България. Проектът „TRINITY” беше представен на конференцията от Виктория Поповска -  член на екипа на проекта от страна на ЕСО ЕАД. Беше представена обстойна презентация, която демонстрира амбициозната задача на TRINITY: да подпомогне процеса на създаване на надеждна и сигурна преносна система в регион “Югоизточна Европа” и подобряване на възможностите на регионалните граници за пренос на електроенергия и въвеждане на интелигентни пазарни технологии. Участниците във форума се запознаха с обхвата и  целите на проекта, които ще бъдат постигнати чрез разработване на четирите основни продукта: T-Market Coupling Framework, T-Sentinel Toolset, T-RES Control Center и T-Coordination Platform.

Първият бюлетин за проекта може да намерите тук.

 

Повече информация за проекта можете да намерите на следните платформи:

 


http://trinityh2020.eu/

https://twitter.com/Trinity_H2020

Този проект е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 824330

 

Отговорността за тази публикация е на автора. Европейският съюз не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, която съдържа.